Kontrakt håndverkereAnbudsBygg.no

- proff håndtering
KONTRAKT FOR

HÅNDVERKERTJENESTER


Denne avtalen om arbeid er inngått mellom:

Tiltakshaver:                             Utførende:

..................................................     ..................................................
..................................................     ..................................................
..................................................     ..................................................
..................................................     ..................................................
 


1. AVTALT ARBEID SOM SKAL GJØRES

Arbeidet skal utføres fagmessig og i tråd med gjeldende normer og standarder.

Se vedlegg med beskrivelse. Antall sider vedlagt: ........2. EVENTUELT TILLEGGSARBEID

Hvis utførende underveis ser behov for tilleggsarbeid, skal utførende informere
tiltakshaver om dette og gi et overslag over kostnaden. Hvis utførende underveis
finner ut at andre materialer enn først avtalt bør brukes, skal han konferere med
tiltakshaver om dette og opplyse om eventuelt tillegg i prisen og utvidet tidsfrist.
Dette skal avtales skriftlig eller muntlig.3. OPPSTART OG AVSLUTNING

Arbeidet skal påbegynnes senest: ............................

Arbeidet skal være ferdig senest: ............................4. EVENTUELT EGENARBEID

Dersom tiltakshaver skal utføre noe av jobben.

Se vedlegg med beskrivelse. Antall sider vedlagt: ........5. RYDDING OG TILDEKKING


Dette avtales mellom partene.

Gjøres av tiltakshaver: ........

Gjøres av utførende: ........
6. FORSIKRING


Utførende har ansvarsforsikring. Der det er nødvendig med byggeforsikring
avtales det.

UNDERSKRIFTER:


Sted/dato:...................................................................................Tiltakshavers underskrift:                     Utførendes underskrift:     
.......................................................     .......................................................